Power Sport System - Осигурување

Видови на Осигурување

 • Осигурување од автоодговорност
 • Каско осигурување
 • Зелен картон
 • Осигурување на патници во јавен превоз
 • Патничко осигурување
 • Осигурување на домаќинство
 • Имотно осигурување
 • Осигурување на транспорт
 • Гранично осигурување
 • Осигурување од незгода
 • Осигурување на живот
 • Осигурување од одговорност

За повеќе информаци посетете ја страната  www.sedabroker.com.mk